Základní škola Soběslav, Komenského 20
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Soběslav, Komenského 20 7.B
0
7:00 - 7:45
1
7:55 - 8:40
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
Mon
7B
FYZ
Havl
7B
CEJ
Kos
Aj1
7B
ANJ
Nopa
Aj2
UjA1
ANJ
Kos
7B
MAT
Kaha
Chl
T-MS
TEL
Maca
Dív1
T-VS
TEL
Ježk
Chl
7B
TEL
Maca
Dív1
T-VS
TEL
Ježk
7B
HUD
Kola
Tue
7B
PRI
Kupa
7B
DEJ
Hruk
7B
CEJ
Kos
7B
MAT
Kaha
Nj
V 7C
NEJ
Pinc
Rj
7B
RUJ
Ježk
SHn
T-H
SHn
Maca
SHn
T-H
SHn
Maca
Wed
7B
MAT
Kaha
7B
INF
Kos
7B
CEJ
Kos
7B
ZEM
Maca
Aj1
7B
ANJ
Nopa
Aj2
9A
ANJ
Kos
7B
PRI
Kupa
F/Ch
FYZ
Havl
Thu
7B
MAT
Kaha
7B
DEJ
Hruk
Nj
V 7C
NEJ
Pinc
Rj
7B
RUJ
Ježk
7B
CEJ
Kos
7B
VOB
Node
Inf1
dil
S: PRČ
Kos
Inf2
KUCH
S: PRČ
Kupa
Inf1
dil
S: PRČ
Kos
Inf2
KUCH
S: PRČ
Kupa
Fri
7B
VYT
Zemr
7B
VYT
Zemr
7B
CEJ
Kos
7B
MAT
Kaha
Aj1
7B
ANJ
Nopa
Aj2
8B
ANJ
Kos
7B
ZEM
Maca
Powered by